Van Meteren

 

Geschiedschrijver Jacob Smit vraagt zich in zijn studie van 1939 af wie de familie van Cornelis de Hooghe was. Daarbij komt de volgende zinsnede naar voren:

 

‘Merkwaardig echter ten opzichte van al deze vage aanduidingen is wel het ontbreken van verder bericht bij Van Meteren, die, zelf in nauw contact met de Vlaamsche uitgewekenen ambtshalve in het middelpunt der Hollandsch-Engelsche betrekkingen, over den persoon van De Hooghe geen nader licht doet opgaan dan de karige aanwijzing omtrent zijn geboorte.’ Smit doelt hierbij op de vermeldding van Van Meteren dat De Hooghe in Den Haag was geboren ten tijde als de Keyser daer hadde ghelegen’

Dat Van Meteren zich zeer op de vlakte hield wie de familie van Cornelis de Hooghe was kan heel goed kloppen. Zelf was Van Meteren met Ester van den Corput gehuwd, een kleindochter van Antonia Montens uit het voorname Bredase geslacht. Een halfzuster van Antonia Montens was Maria Montens (= dus een oudtante van Van Meterens vrouw) die de moeder was van Cornelis Imansz van Zuydland, een bewezen zakenpartner en hoogstwaarschijnlijk ook een familielid van Cornelis de Hooghe.

Emanuel van Meteren wist dus ook zonder zijn Engelse diplomatieke bronnen aan te boren prima wie Cornelis de Hooghe was en uit welk nest hij kwam. Hij heeft, waarschijnlijk om zichzelf niet te compromitteren, hierover niets op papier gezet anders dan de insinuatie of duidelijke aanwijzing dat Cornelis de Hooghe een bastaard van de keizer was.